Dopravcovia, získajte peniaze za tovar hneď

Dopravné spoločnosti sa v poslednom období stretávali s mnohými problémami.

Či už to bola finančná a ekonomická recesia, zavádzanie mýtneho systému, neustále zvyšovanie cien pohonných hmôt, zvyšovanie nároku na bezpečnosť vodičov, obnova vozového parku, konkurencia zo strany zahraničných prepravcov, a iné. To všetko viedlo k predlžovaniu splatností zo strany odberateľov, k vzniku nedôvery v spoločnosti na trhu a slabej platobnej morálke odberateľov.  Tieto a aj mnohé iné aspekty zapríčinili to, že sa mnohé dopravné a prepravné spoločnosti dostali do existenčných problémov.

Aby boli dopravcovia konkurencieschopní (napr. voči  zahraničným dopravcom) museli  ponúknuť svojim zákazníkom viac, napr. dlhšiu splatnosť faktúr na strane odberateľov.  V tomto prípade však nastáva jeden zásadný problém, ktorý spočíva v nedostatku prevádzkových financií na to, aby dokázali platiť všetky vstupy.

Na vykonanie prepravy musí prepravca zaplatiť pohonné hmoty, šoféra, mýtne poplatky, ako aj pravidelný servis nákladných vozidiel, pneumatiky... Po vykonaní prepravy vystaví spoločnosť faktúru so splatnosťou 30 až 90 dní, niekedy aj viac. Čiže, dopravca sa reálne pasuje s problémami súvisiacimi s okamžitými platbami na jednej strane a na strane druhej so zaplatením na 30. až 120. deň.

V ponímaní bánk je doprava rizikový sektor, a preto sú u nich dopravné spoločnosti odsúvané na druhú koľaj. Ako ale riešiť nedostatok prevádzkových financií, keď banka nedokáže zabezpečiť dostatočný kapitál na podnikanie v doprave? Jednou z alternatív je financovanie na faktoringovej báze. Je to v zásade to najvhodnejšie financovanie pre dopravné spoločnosti.

Možno si kladiete aj vy otázku : je pre mňa vhodný faktoring?

  • Máte dlhé splatnosti na strane odberateľov, ale záväzky si musíte platiť skôr?
  • Chcete eliminovať problémy súvisiace s platobnou morálkou odberateľov?
  • Obmedzuje Vás  Vaša banka v raste neposkytnutím dostatočných finančných prostriedkov?

Ak ste si odpovedali aspoň na jednu z týchto otázok áno, tak je faktoring vhodný aj pre vás.

Faktoring je založený na financovaní krátkodobých pohľadávok. V praxi to znamená to, že ak vystavíte faktúru na vopred schváleného odberateľa, dostanete od faktoringovej spoločnosti za túto pohľadávku zálohu vo výške 80%. Následne sa táto pohľadávka spravuje a inkasuje. Nejde teda len o samotné financovanie jednotlivých pohľadávok, ale aj o ich následné inkaso zo strany faktoringovej spoločnosti. Po zaplatení pohľadávky faktoringovej spoločnosti  sa dopláca zvyšných 20 %.

Aké sú výhody faktoringu?

Okamžitá finančná hotovosť, ktorú môže dopravná spoločnosť použiť na náklady spojené s prepravou, a tým sa nedostane do problému nedostatku prevádzkových nákladov, poprípade môže obnoviť vozový park alebo uspokojiť ďalších odberateľov a tým zabezpečiť stabilný rast spoločnosti.

Odberatelia sa preverujú vopred a financujú sa len, keď sú vopred schválení. Čo to znamená pre dopravnú spoločnosť? Eliminuje sa tým riziko platobnej neschopnosti odberateľov.
Odberatelia sú priebežne monitorovaní, preto dokáže faktoringová spoločnosť poskytnúť informácie o ich  platobnej schopnosti.

Stretli ste sa s tým, že banka  vám zastavila financovanie, lebo minuloročné čísla ich neuspokojili? Vo faktoringu táto situácia nastať nemôže, lebo je to služba, ktorá kopíruje Vaše aktuálne podnikateľské potreby a hospodárske výsledky. Práve túto skutočnosť oceňujú mnohé dopravné spoločnosti.

Faktoring je moderná forma prevádzkového financovania, založená na odkupovaní krátkodobých pohľadávok pred lehotou splatnosti spojená so správou a inkasom pohľadávok. Mnohé dopravné spoločnosti ešte vždy využívajú klasickú formu financovania kontokorentom. Moderné firmy ale hľadajú aj iné alternatívne formy financovania. Faktoring je forma financovania, ktorá zabezpečí pre vaše podnikanie stabilitu, istotu a hlavne dostatok prevádzkových financií, pre jednoduchšie podnikanie a pokojný spánok.

Posted by on 12 apríla 2011.