Export? Len s profesionálmi

Keďže má Slovensko malú otvorenú ekonomiku, veľmi citlivo reaguje na výkyvy na jeho hlavných exportných trhoch.

Hlavným motorom rastu ekonomiky v roku 2011 sú exporty (+ 7,9 %). Slovenskú ekonomiku posúvajú vpred predovšetkým exportné firmy v sektoroch ako je automobilový priemysel, stavebníctvo, logistika či služby. Tento silný tlak na export zapríčinil zmenu v štruktúre poskytovaných finančných služieb pre malé a stredné podniky, a to v oveľa väčšej miere, ako pri porovnateľných exportne orientovaných ekonomikách vo svete...

Lepšie možnosti pre malých a stredných exportérov vďaka faktoringu

Jednoznačným príkladom je situácia v oblasti faktoringu, ktorý sa čoraz výraznejšie presadzuje pri financovaní exportu. Prečo je to tak? Čiastočne k tomu prispel fakt, že v strednej Európe sa platba dokumentárnym akreditívom stáva príliš nepružnou a administratívne náročnou formou financovania.

Vývoj trhu preto začal prinášať flexibilnejšie alternatívy medzi ktoré patrí bezregresný alebo, ako býva bežne označovaný vo svete - full service faktoring, predstavujúci kvalitatívny posun vo financovaní firiem od „čistého financovania“ k službám.

Komplexný faktoringový outsourcing je prínosom predovšetkým pre malých a stredných exportérov, ktorí nedisponujú špecialistami na medzinárodný obchod a právo, k čomu sa  často pridáva  aj jazyková bariéra. Títo klienti si cenia poradenstvo v oblasti dodavateľsko-odberateľskej dokumentácie v súlade s medzinárodnými pravidlami a odporučenie adekvátnej výšky dodávateľského úveru, prehľad o bonite ich zahraničných odberateľov, ako aj fakt, že faktoringová spoločnosť preberie komunikáciu s odberateľom v cudzom jazyku.

Bezregresný faktoring prináša klientovi popri poskytnutých prevádzkových financiách aj službu v podobe správy salda pohľadávok, zaistenia ich inkasa, ako aj prevzatia úverového rizika spojeného s platobnou neschopnosťou či nevôľou odberateľov. Klient sa tak môže plne venovať svojmu podnikaniu a riadenie pohľadávok prenechať faktoringovej spoločnosti. Klienti na vyspelých trhoch si oveľa viac uvedomujú pridanú hodnotu bezregresného faktoringu. Klasický bankový úver totiž poskytne klientovi iba peniaze, nezbaví ho však rizika spojeného s úpadkom odberateľov, ani mu neuvoľní ruky od každodennej správy pohľadávok.

Ako môžu lokálne faktoringové spoločnosti ponúknuť služby v zahraničí?

Pri financovaní pohľadávok u zahraničných odberateľov využívajú faktoringové spoločnosti svoje členstvo v jednej z dvoch svetových faktoringových asociácií – International Factors Group alebo Factors Chain International.

V rámci týchto združení existuje tzv. Two-Factor System, kedy faktoringová spoločnosť z krajiny exportéra (dodávateľa) využíva služby faktoringovej spoločnosti v krajine importéra (odberateľa), ktorý jej pomáha s inkasom zahraničnej pohľadávky a v dohodnutej výške preberá kreditné riziko súvisiace s prípadnou platobnou neschopnosťou odberateľa. Rozsah spolupráce exportnej a importnej faktoringovej spoločnosti závisí na ich vzájomnej dohode a je veľmi variabilný. Faktoringové spoločnosti zároveň spolupracujú s globálnymi poisťovacími spoločnosťami, ktoré poskytujú službu poistenia platobnej neochoty a nevôle.

Výhodou je lokálna prítomnosť vo viacerých krajinách

Two-Factor System však nie je jedinou možnosťou ako zrealizovať cezhraničný faktoring. Významnou výhodou je ak faktoringová spoločnosť patrí k nadnárodnej skupine zastúpenej vo viacerých krajinách. Taký faktor disponuje nielen dobrou znalosťou odberateľov v týchto krajinách (čo prispieva k zníženiu kreditného rizika), ale aj znalosťou lokálnych špecifík spojených s inkasom a prípadným vymáhaním pohľadávok.

Príkladom je Bibby Factoring Slovakia, a.s., ktorá vďaka príslušnosti ku globálnej britskej skupine Bibby Financial Services využíva zastúpenie svojich sesterských spoločností na 4 kontinentoch sveta v 43 pobočkách. International Desk celej skupiny komunikuje celkovo v 16 rôznych svetových jazykoch, čo prispieva k efektívnej a omnoho prívetivejšej komunikácii s odberateľmi klientov Bibby Factoring Slovakia. To zrýchľuje všetky procesy a zaručuje potrebnú rýchlosť financovania, čo je jedna z rozhodujúcich plusov faktoringu. Cieľom skupiny Bibby Financial Services je rozšíriť prítomnosť v ďalších európskych krajinách, a tým zintenzívniť podporu malým a stredným firmám pri cezhraničnom predaji.

Posted by on 26 apríla 2011.