Faktoring – spôsob ako si pomôcť v kríze

Veľa firiem sa pod vplyvom súčasného trendu na trhu dostáva do situácie, keď nemá odbyt pre svoje výrobky alebo služby. Za dodaný tovar dostanú kvôli zlej platobnej morálke odberateľa úhradu s veľmi výrazným oneskorením, ak vôbec - podľa hesla „neplatiť kým nemusím“, čím vstupujú do špirály druhotnej platobnej neschopnosti.

Tieto firmy, ktoré bojujú o zachovanie vlastnej existencie, sú navyše nútené pokrývať svoje fixné náklady a zabezpečovať vstupy na udržanie výroby, nehovoriac o vytváraní zdrojov na budúce investície alebo pokrytie rizík. Podpora zo strany štátu je minimálna, ak vôbec nejaká je, a daňové úľavy žiadne. Dochádza k stratám zákaziek, odberateľov, firma nie je schopná využiť ponúkané príležitosti a prestáva rásť. Zdanlivo bezvýchodisková situácia. Ale aj v tejto situácii je potrebné hľadať riešenie.

Riešenie problémov malého a stredného podnikania môže mať podobu faktoringu. Riešenie, ktoré nie je u menších podnikateľov zatiaľ rozšírené a dokáže pomôcť aj firmám bez histórie. Podstatou kvalitného faktoringu je pochopenie problémov podnikania, ktorým čelíte a vašich potrieb, či rezerv. Bez takýchto znalostí nemôže byť vytvorené riešenie presne podľa požiadaviek vašej firmy. Na rozdiel od iných finančných produktov, by mal byť faktoring šitý na mieru klienta, nie naopak. Cieľom faktoringu by nemalo byť iba zabezpečenie prevádzkového financovania, ale uvoľnenie rúk podnikateľa, aby sa mohol venovať svojmu obchodu a nie finančnej administratíve. Podstatou dobrého faktoringu  je rýchlosť a flexibilita. Teda nie cestovanie klienta do finančného ústavu, ale zabezpečenie služieb priamo u klienta; nie dlhé a nákladné schvaľovacie procesy a postupy, ale rýchle rozhodnutie a riešenie v priebehu niekoľkých dní a predovšetkým financovanie založené nie na minulosti firmy, ale na potenciáli zákaziek.

Faktoring nie je iba riešením na preklenutie rozdielu medzi splatnosťou dodávateľských a odberateľských faktúr, ale aj efektívnym finančným nástrojom na financovanie rastu firmy alebo zvýšenie zisku prostredníctvom  zvýšenia obratu alebo naopak úsporami pri nákupe vstupov.

Kedy je vhodný faktoring? Keď:

Ako si vybrať najvhodnejšiu faktoringovú spoločnosť?

Väčšinou je najrýchlejšou cestou na posúdenie či výber faktora referencia alebo odporučenie od spokojného klienta, vášho obchodného partnera alebo známeho, ktorý už faktoring využil. Odpadne vám tak časovo náročné kontaktovanie viacerých faktorov a dojednávanie podmienok. Môžete tiež využiť hotline ktoréhokoľvek faktora a najskôr telefonicky prerokovať vaše potreby a následne sa podľa jeho flexibility, kvality komunikácie, odbornosti, prístupu k vašim potrebám rozhodnúť s kým ďalej pokračovať.

V ďalšom kroku je potrebné osobné stretnutie, kedy by vás mal faktor navštíviť vo vašom podniku a výsledkom by mala byť indikatívna ponuka na financovanie. Aby bolo rokovanie efektívne, vezmite si so sebou dohodnuté dokumenty.

Pri posudzovaní ponuky faktora sa zamerajte predovšetkým na to, ako ponuka rieši vašu prevádzkovú potrebu a ako vám vyhovuje spôsob komunikácie s faktorom, uvoľňovanie záloh, účtovanie nákladov, záruky za inkaso pohľadávok, poistenie a pod. Nevyhnutné je aby samotné čerpanie bolo rýchle a pohodlné. V dnešnej dobe je dôležité, aby vám faktor ponúkol aj správu vašich pohľadávok, skontroloval právnu kvalitu vašich odberateľských zmlúv, poistil vaše pohľadávky proti insolventnosti odberateľa a zabezpečil inkaso.

Princíp faktoringu je vo svojej podstate jednoduchý:

• Klient predáva faktorovi svoje faktúry za dodaný tovar a inkasuje zálohu (70 – 100 % do 24h);

• faktor sa stáva novým veriteľom a  pohľadávku financuje, spravuje a inkasuje, prípadne aj poistí;

• po úhrade faktor urobí vyúčtovanie a vyplatí klientovi doplatok.

Čo mám ako podnikateľ urobiť, aby som získal faktoringové financovanie?

• vytlačte si zoznam všetkých pohľadávok, ktoré máte v účtovníctve (aj pred splatnosťou, aj po splatnosti),

• preverte, ktoré pohľadávky sú už založené, či postúpené inej banke alebo veriteľovi,

• vezmite si zoznam všetkých zákaziek a zmlúv s odberateľmi, ktoré ešte nie sú vyfakturované a vaše služby či tovar budete fakturovať v budúcnosti,

• nezabudnite na aktuálne finančné výkazy s čo najnovšími údajmi (výsledovka, súvaha).

S týmto balíčkom informácií je každá faktoringová spoločnosť schopná rýchlo posúdiť, koľko financií by ste mohli v rámci faktoringu získať a urobiť vám predbežnú ponuku.

Posted by on 18 apríla 2011.