Neplatia vám partneri? Získajte peniaze inak

Dlhé splatnosti odberateľských faktúr môžu firme spôsobiť veľké problémy. Vyhnite sa im.

Spoločným problémom, ktorý sa nevyhýba novým, ale ani zabehnutým firmám, sú dlhé splatnosti odberateľských faktúr, resp. ich omeškaná splatnosť. Zdanlivo malý problém v praxi spôsobuje, že firmy majú až 25 % ročných tržieb zablokovaných v neuhradených faktúrach, čo vytvára značný tlak na cash flow firmy. Väčšina firiem sa potom pri nedostatku financií logicky najskôr obracia na banky. Nie vždy je to však najlepšie riešenie. Faktoring prináša firme peniaze rýchlejšie, bez limitov a zbytočne zdĺhavého schvaľovania.


1. Kontokorentný úver

Kontokorentný úver je najčastejšie využívaným nástrojom firiem na zabezpečenie prevádzkového kapitálu. Jedná sa o povolené prečerpanie účtu klienta do výšky rámca schváleného bankou na základe bonity klienta, jeho obratu a výšky zabezpečenia, ktoré je klient schopný a ochotný banke poskytnúť. Rámec je schvaľovaný väčšinou raz ročne, pri takzvanej prolongácii úveru bankou, ktorá rozhoduje o zachovaní, znížení, zvýšení alebo zrušení rámca financovania podľa hospodárskych výsledkov klienta za predchádzajúce účtovné obdobia. Rámec financovania je potom platný na celý nasledujúci rok a v prípade potreby je jeho zmena zdĺhavá a komplikovaná.
Táto forma financovania je vhodná na krátkodobé preklenutie tlaku na cash flow, keď klient krátkodobo nestíha s platením svojich záväzkov, avšak dlhodobo nerieši situáciu v rastúcej firme ani počas sezónnych výkyvov.

2. Faktoring

Faktoring je finančná služba spočívajúca v odkúpení (postúpení) krátkodobých pohľadávok pred dobou ich splatnosti. Pohľadávky vznikajú na základe dodávok tovaru a služieb odberateľom klienta. Najdôležitejšie kritérium pri posudzovaní faktoringového financovania je bonita odberateľov a dokumentácia k dodávkam tovarov, respektíve služieb. Takto sa k financovaniu môžu dostať aj menej bonitné spoločnosti, a v prípade našej faktoringovej spoločnosti aj úplne nové subjekty. Faktoringom je možné preklenúť sezónne výkyvy klienta, keďže potreba financovania vzhľadom na špecifiká klientovho podnikania nemusí byť rovnomerná počas roka.
Faktoring sa veľmi pružne prispôsobuje nárastu obratu, nakoľko sa výška financovania odvíja od aktuálneho stavu pohľadávok, nie od obratu v predchádzajúcich obdobiach.

3. Ako funguje faktoring?

Klient predáva faktoringovej spoločnosti svoje faktúry za dodaný tovar a inkasuje zálohu spravidla 80 % do 3 dní od vystavenia faktúry. Faktoringová spoločnosť sa stáva novým veriteľom, pohľadávku financuje, spravuje a inkasuje, príp. aj poisťuje. Po úhrade odberateľom na účet faktoringovej spoločnosti sa vykonáva vyúčtovanie a zasiela klientovi doplatok.

4. Hlavné rozdiely faktoringu a kontokorentného úveru

Výber vhodného finančného partnera je veľmi dôležitý pretože aj od neho závisí fungovanie Vašej firmy v budúcnosti. Preto sa netreba spoliehať len na bežne využívané možnosti, ale hľadať alternatívy, ktoré môžu firmu posunúť vpred.

Posted by on 14 marca 2011.