Strojárstvo potrebuje na rozbeh prevádzkový kapitál

Strojárstvo zaznamenalo v roku 2010 jeden z najvýraznejších nárastov v hospodárstve, konkrétne 37,9 % (zdroj: Štatistický úrad), preto je nanajvýš aktuálne hovoriť o jeho špecifikách, problémoch a možnostiach ich riešení a úspor.

Hlavným špecifikom a čiastočne nevýhodou strojárstva a obdobných odvetví národného hospodárstva je potreba platenia vstupov v krátkych termínoch, dlhý výrobný cyklus a dlhé splatnosti na strane odberateľov. Odberatelia sú prevažne veľké firmy, resp. firmy ktoré vyzerajú seriózne, no je ťažké si overiť nakoľko sú postihnuté krízou, a teda či sa ich platobná schopnosť výrazne nezmenila.

Pri vyjednávaní dlhších splatností na strane dodávateľov je často potrebné znášať vyššiu cenu, na druhej strane sa pri okamžitej platbe dajú často vyjednať skontá na úrovni 3 - 7 %. Na strane odberateľov, ak chce firma dosiahnuť kratšiu splatnosť je často nútená znížiť cenu.

Využitie faktoringu v strojárstve

Klient postúpi faktoringovej spoločnosti svoje faktúry za dodaný tovar a inkasuje zálohu, spravidla 80 %, do 3 dní od vystavenia faktúry. Faktoringová spoločnosť sa stáva novým veriteľom, pohľadávku financuje, spravuje a inkasuje, príp. aj poisťuje. Keď odberateľ uhradí pohľadávky na účet faktoringovej spoločnosti, vykoná sa vyúčtovanie a faktor zasiela klientovi doplatok.

Pri faktoringu v strojárstve je veľmi zaujímavé využívanie skonta od dodávateľov materiálov za platbu skôr, prípadne ihneď. Tieto skontá sa spravidla pohybujú v rozmedzí 3 – 7 %. Pri splatnostiach 60 dní a faktoringovom financovaní 200 000 € je možná pri priemernom skonte 5 % úspora 60 000 € na ročnej báze. Rovnako platí, že ten kto má peniaze v hotovosti nakupuje ľahšie a za lepšie ceny ako jeho konkurenti. Za prostriedky z faktoringu je možné nakúpiť nové vstupy, realizovať nový výrobný proces a navýšiť tak obrat a zároveň zisk spoločnosti, čo je možné práve vďaka prefinancovaniu všetkých vzniknutých pohľadávok, na ktoré by musela spoločnosť čakať spravidla do 90 dní.


Faktoringom môžete získať aj konkurenčnú výhodu, keď je spoločnosť vďaka prefinancovaniu svojich pohľadávok schopná ponúknuť svojim odberateľom dlhšie splatnosti na úrovni 60 - 120 dní, čo značne zvyšuje jej konkurenčnú výhodu a možnosť presadenia sa u významných odberateľov.

Faktoringom sa môžu preklenúť sezónne výkyvy klienta, nakoľko potreba financovania vzhľadom na špecifiká jeho podnikania nemusí byť rovnomerná počas roka. Sú obdobia kedy ceny vstupov výrazne kolíšu. V prípade, že má klient faktoringové financovanie, je schopný nakúpiť aj väčšie množstvo vstupov za nižšiu cenu a využiť tak výkyv na trhu vo svoj prospech.

V dobe rastu nastáva v strojárstve často situácia, že sa spoločnosti dostanú vo svojich bankách na limit a nemôžu získať dodatočné prostriedky na nákup vstupov a na ďalší rast. V tomto momente je opäť namieste využiť faktoring, uvoľniť cash flow, nakúpiť vstupy a rozbehnúť nový výrobný cyklus. Vďaka tomu je firma schopná znásobiť obrat a zisk.

Posted by on 25 mája 2011.