Čo je faktoring? Cesta zo začarovaného kruhu nezaplatených faktúr

Stále viac slovenských spoločností využíva pri zaistení prevádzkového kapitálu faktoring. Za posledných 5 rokov hodnota pohľadávok postúpených na členov Asociácie faktoringových spoločností (AFS) vzrástla takmer o 39 percent. Mnoho firiem tak volí moderný  spôsob úniku zo začarovaného kruhu neuhradených pohľadávok.

ČO JE TO FAKTORING?
Faktoring predstavuje dopredu zmluvne dojednané priebežné odkupovanie krátkodobých pohľadávok (zvyčajne so splatnosťou do 180 dní) faktoringovou spoločnosťou. Dodávatelia tovarov alebo služieb predávajú na faktora pohľadávky, ktoré vznikli pri predaji na faktúru. Ten sa tak stáva veriteľom a preberá od dodávateľa riziko, že kupujúci nebude schopný alebo ochotný zaplatiť. Inými slovami: bude už len dodávať tovar, inkasovať peniaze a mať pokoj.

Komplexný faktoringový outsourcing ponecháva menším subjektom voľné ruky a financie na prevádzku aj investovanie,” vysvetľuje Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia.

Záujem o zmienený spôsob financovania (nielen) na Slovensku každým rokom stúpa. Obrat členov Asociácie faktoringových spoločností v minulom roku medziročne vzrástol o 3,5% na 999 miliónov eur.

VÝHODY FAKTORINGU
Faktoring predstavuje vhodný finančný nástroj pre riadenie cash-flow pre malé a stredné firmy, či dokonca pre podnikateľov s menším obratom. Podstatné je, že sa

nejedná iba o úver, ale aj o zabezpečenie administratívnych a inkasných operácií (napr. verifikácia zaúčtovaných faktúr u odberateľov, včasné pripomínanie ich úhrad v dobe splatnosti), prebratie rizika a kontrolu splácania poskytnutých úverov na dodaný tovar alebo monitoring vývoja bonity odberateľov.

Spomenutý spôsob financovania navyše nezaťažuje úverovú angažovanosť podnikateľského subjektu, ktorý vďaka tomu môže ťažiť z priaznivých ukazovateľov finančnej analýzy. „Pre slovenských exportérov je dôležité to, že sa pri cezhraničnej spolupráci eliminuje teritoriálne a kreditné riziko, a firma tak môže spolupracovať aj s novými, nepreverenými odberateľmi,“ dodáva Ján Korček.

V posledných rokoch tiež dochádza k uvoľneniu byrokratických požiadaviek v súvislosti s podmienkami faktoringových spoločností k podnikateľským subjektom, napríklad na výšku postupovaných pohľadávok či na hospodárske výsledky klienta. Faktoringová spoločnosť posudzuje predovšetkým bonitu financovaných odberateľov, vďaka čomu jej požiadavky na finančné ukazovatele klienta sú v porovnaní s bankami omnoho miernejšie, čo v období hospodárskej stagnácie ocení mnoho firiem.

Posted by on 23 apríla 2014.