Faktoring, kontokorentný úver a ich porovnanie

1. Faktoring je finančná služba spočívajúca v odkúpení (postúpení) krátkodobých pohľadávok pred dobou ich splatnosti. Pohľadávky vznikajú na základe dodávok tovaru a služieb odberateľom klienta. Najdôležitejšie kritérium pri posudzovaní faktoringového financovania je bonita odberateľov a dokumentácia k dodávkam tovarov, respektíve služieb. Takto sa k financovaniu môžu dostať aj menej bonitné spoločnosti, a v prípade našej faktoringovej spoločnosti aj úplne nové subjekty. Faktoringom je možné preklenúť sezónne výkyvy klienta, keďže potreba financovania vzhľadom na špecifiká klientovho podnikania nemusí byť rovnomerná počas roka.

Faktoring sa veľmi pružne prispôsobuje nárastu obratu, nakoľko sa výška financovania odvíja od aktuálneho stavu pohľadávok, nie od obratu v predchádzajúcich obdobiach.

Ako funguje faktoring?

Klient predáva faktoringovej spoločnosti svoje faktúry za dodaný tovar a inkasuje zálohu spravidla 80 % do 3 dní od vystavenia faktúry. Faktoringová spoločnosť sa stáva novým veriteľom, pohľadávku financuje, spravuje a inkasuje, príp. aj poisťuje. Po úhrade odberateľom na účet faktoringovej spoločnosti sa vykonáva vyúčtovanie a zasiela klientovi doplatok.

2. Kontokorentný úver je najčastejšie využívaným nástrojom firiem na zabezpečenie prevádzkového kapitálu. Jedná sa o povolené prečerpanie účtu klienta do výšky rámca schváleného bankou na základe bonity klienta, jeho obratu a výšky zabezpečenia, ktoré je klient schopný a ochotný banke poskytnúť. Rámec je schvaľovaný väčšinou raz ročne, pri takzvanej prolongácii úveru bankou, ktorá rozhoduje o zachovaní, znížení, zvýšení alebo zrušení rámca financovania podľa hospodárskych výsledkov klienta za predchádzajúce účtovné obdobia. Rámec financovania je potom platný na celý nasledujúci rok a v prípade potreby je jeho zmena zdĺhavá a komplikovaná.

Táto forma financovania je vhodná na krátkodobé preklenutie tlaku na cash flow, keď klient krátkodobo nestíha s platením svojich záväzkov, avšak dlhodobo nerieši situáciu v rastúcej firme ani počas sezónnych výkyvov.

3. Hlavné rozdiely faktoringu a kontokorentného úveru: 

ŠpecifikáFaktoringKontokorentný úver
Na základe čoho je schvaľovaný?Na základe bonity odberateľovNa základe bonity klienta
Kto ho môže využívať?Začínajúce, malé, stredné i veľké firmyLen firmy s bankovou históriou a bonitou
Výška financovaniaZávislá od aktuálnej fakturácie klientaZávislá od obratu predchádzajúceho obdobia a hospodárskeho výsledku
Doba schvaľovania3- 5 dníNiekoľko týždňov
Zmena rámca alebo podmienok financovaniaKedykoľvek do 24 hodín flexibilne podľa potreby klientaZmena spravidla raz ročne
Forma ručeniaPohľadávky, zmenkaHnuteľný aj nehnuteľný majetok, zásoby, pohľadávky, zmenka
Dodatočné službyPreverenie bonity odberateľov, poistenie pre prípad neschopnosti alebo neochoty odberateľov platiť, správa a inkaso pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, zmluvné poradenstvo, pomoc pri komunikácii s odberateľmi-
Riešenie po splatnosti pohľadávokSpráva a inkaso pohľadávok-
Riešenie rizika nezaplateniaPreverenie odberateľa, jeho poistenie, správa, inkaso a prípadné vymáhanie -
Posted by on 08 septembra 2014.