Rôzne krajiny – rôzne platobné podmienky!

Malým a stredným podnikom bránia rozdielne platobné podmienky rôznych krajín v obchodovaní na medzinárodnej úrovni.

Prieskum vykonaný spoločnosťou Bibby Financial Services (BFS) ukázal, že malým a stredným podnikom sa nedarí maximalizovať ich obchodný potenciál z dôvodu rôznych platobných praktík firiem na celom svete.

Medzinárodná spoločnosť BFS, ktorá financuje malých a stredných podnikateľov uskutočnila prieskum na vzorke 1000 malých firiem a zistila, že v oblastiach, v ktorých by sa dali predpokladať pomerne rovnaké platobné postupy, existuje veľký rozdiel.

V Nemecku si drvivá väčšina podnikov (79 percent) vyžaduje od svojich zákazníkov okamžitú platbu,  a len malá časť ponúka podmienky , ktoré umožňujú platbu s 30 až 60-dňovou splatnosťou. Naproti tomu, podniky vo Veľkej Británii bežne ponúkajú splatnosť 30 až 60 dní, a len jedna štvrtina (24 percent) vyžaduje okamžitú platbu .

Tento rozdiel existuje aj napriek snahe Európskej komisie o štandardizáciu platobných podmienok medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy v Európskej únii, prostredníctvom informačnej kampane zameranej na oneskorené platby a implementácie smernice o oneskorených platbách.

Mimo Európy sa platobná morálka tiež líši. V Spojených štátoch približne polovica (46 percent) z opýtaných podnikov uviedla , že vyžaduje okamžitú platbu, zatiaľ čo v Singapure 60 percent firiem uviedlo , že ponúkajú zákazníkom možnosť platbu odložiť. V Hongkongu očakáva jedna tretina opýtaných (31 percent) okamžitú platbu a 69% ponúka 30-90 - dňovú splatnosť.

Tieto rozdiely v plabných podmienkach jednotlivých krajín vytvárajú prekážky pre malé a stredné podniky. Jeden z piatich malých a stredných podnikateľov vraví, že z tohto dôvodu sa im nedarí maximalizovať svoje obchodné príležitosti, pričom malé firmy v Nemecku (26 percent) a Veľkej Británii (24 percent) trpia najviac .
Stuart Dunbar, riaditeľ britskej spoločnosti Oak Exports, ktorá vyváža trvanlivé britské potraviny po celom svete a je financovaná spoločnosťou Bibby Financial Services, povedal: „Zistili sme, že zákazníci mimo Európskej únie  majú tendenciu platiť rýchlejšie ako v EÚ. Zo skúsenosti vieme povedať, že vo Veľkej Británii a v niektorých častiach Európy majú podniky tendenciu mať uvoľnenejší postoj k uhrádzaniu faktúr.

Je to trochu ako maximálna povolená rýchlosť, niektorí ľudia dosiahnu rýchlostný limit, no pedál tlačia ďalej. Zo 60 dní sa zvyčajne stane 70 až 75, alebo z 90 dní je odrazu viac ako 100".

Simon Featherstone , globálny generálny riaditeľ spoločnosti Bibby Financial Services, povedal: „Roztrieštená povaha platobnej morálky krajín po celom svete vytvára prekážky pre malé a stredné podniky. Zatiaľ čo harmonickejšie platobné postupy nebudú vytvorené cez noc , nevyhnutné kroky sú dosiahnuteľné jednoducho.

Firmy by mali mať čas na pochopenie platobných postupov v iných krajinách a mali by zabezpečiť, aby ich platobné podmienky boli v súlade s miestnymi zvyklosťami . Tvorcovia politík by mali tiež preskúmať , čo by sa dalo urobiť pre harmonizáciu rozdielnych postupov .

Prijatie opatrení na odstránenie týchto prekážok by malo priniesť skutočné výhody . To by zvýšilo aktivitu malých a stredných podnikov, pomohlo by vytvárať pracovné miesta a naštartovať hospodársky rast."

Posted by on 26 februára 2014.