Platobná morálka slovenských firiem bola v prvom štvrťroku výrazne lepšia než vlani

Priemerná doba úhrady pohľadávok sa v prvom štvrťroku zlepšila o 6 dní

O šesť dní sa zlepšila priemerná doba úhrady pohľadávok slovenských firiem v prvom štvrťroku tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014. Vyplýva to z údajov spoločnosti Bibby Factoring Slovakia. 

Platobná morálka slovenských firiem sa v prvom štvrťroku tohto roku mierne zlepšila, firmy platili pohľadávky financované spoločnosťou Bibby Factoring Slovakia v priemere 11 dní po dohodnutej lehote splatnosti v porovnaní s 12 dňami v rovnakom období minulého roku. Celková doba úhrady pohľadávok klesla na 69 dní, pričom pred rokom trvala až takmer 75 dní. Podstatný vplyv na zrýchlenie úhrad pohľadávok teda mala zmluvná doba splatnosti, ktorá klesla na 58 dní oproti predošlým 63 dňom. Opäť platí, že rýchlejšie platia zahraničné firmy, a to v priemere za 54 dní a len 7 dní po zmluvne dohodnutom termíne.

Stabilný cashflow spoločnosti zaručí nastavenie úhrady záväzkov tak, aby bol pokrytý celý výrobný cyklus a doba do inkasa pohľadávok. To sa ale stáva málokedy. Časový nesúlad medzi úhradou pohľadávok a záväzkov zvyšuje nároky na financovanie prevádzky z iných zdrojov, ktorých nedostatok môže ohroziť existenciu spoločnosti.“ konštatoval Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia.

Podľa skúseností tejto spoločnosti sa mnoho menších firiem z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti dostáva do finančných problémov. Ak im totiž niektorý z významných odberateľov neuhradí pohľadávku včas alebo ju dokonca neuhradí vôbec, nemajú rezervu, z ktorej by vedeli ďalej hradiť svoje náklady. „Ako prevencia takejto situácie vstupuje do hry faktoring. V rámci bezregresného faktoringu má klient aj v prípade kolapsu odberateľa garantovanú úhradu až do 100% hodnoty pohľadávky, preto sa nemusí obávať svojej druhotnej platobnej neschopnosti. Oproti bežnému poisteniu pohľadávok má klient navyše k dispozícii fakturovanú sumu okamžite po vystavení faktúry a nemusí čakať mesiace na splnenie podmienok poistenia a výplatu plnenia zo strany poisťovne, ani poisťovni preukazovať, že je odberateľ platobne neschopný.“ dodáva Ján Korček. Pri bezregresnom faktoringu preberá faktoringová spoločnosť na seba riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa. Bezregresným faktoringom sa dajú jednoducho riešiť obavy zo zdĺhavého procesu vymáhania pohľadávok, či dokonca z možnej reštrukturalizácie alebo konkurzu odberateľa. Klient dostane svoje faktúry uhradené okamžite po ich vystavení a to, či ich odberateľ zaplatí, je ďalej problémom už len faktoringovej spoločnosti.

Na vylúčenie rizika neuhradenia pohľadávok je popri bezregresnom faktoringu možné využiť aj služby niektorej z úverových poisťovní. Poistné krytie spravidla dosahuje 85% hodnoty pohľadávky a klient má často povinnosť poistiť si aj odberateľov, ktorých nechce, pretože patria napríklad k stabilnými ziskovým nadnárodným firmám platiacim načas. Prípadné poistné plnenie, ktoré vyplní medzeru v cashflow podnikateľa, nasleduje až po bankrote odberateľa, alebo po viac než 6 mesiacoch od uplynutia splatnosti pohľadávky. Navyše býva obmedzené maximálnou ročnou sumou, ktorú poisťovňa refunduje. Takže napriek dostatočnému poistnému limitu na daného odberateľa nemusia byť kryté všetky ním neuhradené pohľadávky.

Na vylúčenie problémov s cashflow, ktoré pri meškajúcej úhrade pohľadávok nevyhnutne nastanú, je možné dobu do úhrady pohľadávky alebo poistného plnenia preklenúť napríklad krátkodobým prevádzkovým úverom. Požiadavky bánk na finančnú silu klienta a požadované zabezpečenie splatenia úveru sú však často nad možnosti malých a stredných firiem. Robia tak získanie úveru časovo náročným procesom s neistým výsledkom. 

Oproti kombinácii poistenia pohľadávok a prevádzkového úveru vie bezregresný faktoring pokryť riziko až do výšky 100% pohľadávok. Klient si môže sám vybrať odberateľov, pohľadávky voči ktorým chce mať takto financované, čím si znižuje náklady spojené s krytím rizika neuhradenia. Financovanie dostáva bezprostredne po vystavení faktúr bez nutnosti čakať niekoľko mesiacov po dátume ich splatnosti na vymoženie úhrady, či prípadné poistné plnenie. Preto odpadá aj potreba preklenovať dobu do inkasa pohľadávok úverom. O pohľadávky financované faktoringovou spoločnosťou sa už viac netreba starať, takže klient nemusí sledovať platobnú morálku odberateľov a poisťovňu včas upozorniť na prípadné omeškanie úhrady, či riešiť vymáhanie neuhradenej sumy.

Posted by on 29 apríla 2015.