Medzinárodný obchod máme v krvi

„Exportérom poskytujeme financovanie pre nové projekty, minimalizujeme exportné riziká a dávame neoceniteľné rady o solventnosti ich obchodných partnerov“, hovorí v rozhovore Michal Gabriel, riaditeľ spoločnosti Bibby Financial Services.

Michal Gabriel

Môžete nám predstaviť činnosť Bibby Financial Services?
Sme najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť, ktorá poskytuje prevádzkové financovanie malým a stredným podnikom. Na Slovenku a v Českej republike pôsobíme pod hlavičkou Bibby Financial Services od roku 2007, v budúcom roku tak oslávime desiate výročie na tunajšom trhu.
Financovanie vždy prispôsobíme potrebám a podnikateľskej činnosti klientov – od regresného faktoringu cez ochranu proti platobnej neschopnosti odberateľov až po štruktúrované financovanie výroby na mieru.
Bibby má 40 pobočiek v 14 krajinách, preto je pre nás zaujímavým cieľovým segmentom financovanie exportérov, kde využívame svoje znalosti o jednotlivých trhoch.
Na Slovensku sme tento rok v 1. polroku zvýšili medziročne objem exportného faktoringu o 68%.

Aké služby pre exportérov Bibby Financial Services ponúka?
Medzinárodný obchod máme v krvi. Pramení z našej podnikateľskej skúsenosti, nakoľko naša sesterská spoločnosť už viac ako 200 rokov prevádzkuje námornú dopravu.
Exportérom poskytujeme financovanie ich nových projektov, minimalizujeme exportné riziká a dávame neoceniteľné rady o solventnosti ich obchodných partnerov – pri domácej aj zahraničnej expanzii. Podnikatelia tak nemajú strach z nových trhov, jazykových bariér ani kurzových rozdielov. 

Ako funguje exportný faktoring?
Veľmi jednoducho – po dodaní tovaru, alebo služby svojmu zákazníkovi zašle exportér kópiu faktúry Bibby. Na účet exportéra zašleme v priebehu 24 hodín zálohu až do výšky 90 percent hodnoty faktúry. Ako náhle nám zahraničný odberateľ uhradí faktúru, posielame doplatok na účet exportéra. V prípade exportu samozrejme odporúčame a zabezpečujeme aj ochranu proti platobnej neschopnosti či nevôli zahraničného odberateľa vo forme bezregresného faktoringu. 

Aké odporúčanie ako špecialisti financovania exportu máte pre začínajúcich vývozcov? 
Začínajúcim exportérom môžeme zjednodušene odporučiť štyri nasledujúce kroky: 
1. Zistíte si čo najviac informácii o krajine, kam chcete exportovať. Vezmite do úvahy všetky dovozné bariéry, kultúrne rozdiely a špecifiká. 
2. Odsúhlaste si vopred podmienky Incoterms (International Commercial Terms), aby ste vedeli aké prepravné a poisťovacie náklady Vás čakajú, a správne ich vedeli zahrnúť do koncovej ceny tovaru, alebo služby.
3. Zvýšte svoju konkurencieschopnosť tým, že budete fakturovať v miestnej mene alebo v mene, ktorá je v danej ekonomike bežne používaná.
4. V neposlednej rade je potrebné mať pre expanziu na zahraničné trhy dostatočné cash flow, nielen pre neočakávané komplikácie, ale aj na pokrytie rozdielov v obvyklých splatností ich faktúr.

Ako sa podľa Vašich skúseností líšia platobné podmienky v jednotlivých krajinách?
Pokiaľ zostaneme len v Európe, rozdiely sú značné. Podľa našich štatistík je napríklad priemerná splatnosť pohľadávok v Taliansku, či Španielsku 67 – 75 dní, kým vo Švédsku len 30 dní a v Nemecku dokonca iba 24 dní.

Je ešte niečo, na čo by si záujemcovia o zahraničný obchod mali dávať pozor?
Napríklad v Anglicku je častým zvykom požadovať tzv. testovacie platobné podmienky pri zahájení spolupráce. Alebo veľa exportérov z Číny požaduje predplatbu vo výške okolo 30 percent pri vystavení objednávky a plnú úhradu pred nalodením tovaru.
Klientom radi objasníme špecifiká jednotlivých krajín.

Ktoré cieľové exportné krajiny Vašich klientov sú objemovo najvýznamnejšie?
Asi by ste očakávali, že začnem vymenovávať exotické krajiny, ale opak je pravdou. Naši klienti objemovo najviac exportujú do krajín, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti Slovenska, ako sú Nemecko, Rakúsko, ČR, Poľsko a Maďarsko, zo vzdialenejších napríklad Taliansko, Španielsko a Veľká Británia. Samozrejme nechýbajú ani exotické krajiny, objemovo však zatiaľ nepredstavujú veľké čísla.

Posted by on 30 júna 2016.