Riadenie firemného cash flow

Aktualizované: 31 marca 2023

Urobte z cash flow vašu hlavnú prioritu

Nedostatok financií je jedným z najčastejších dôvodov neúspechu v podnikaní. Vďaka dobrému cash flow môže vaša firma lepšie rásť, investovať do nových projektov, platiť zamestnancov a vyjednávať lepšie dodávateľské podmienky. Cash flow je zásadný pre zdravie každého podnikania. Bez dostatku hotovosti nemôže vaša firma prosperovať a môže mať problémy i s pokrytím okamžitých potrieb. Preto musí byť zdravý cash flow kľúčovou prioritou každej spoločnosti.

Prehľad v cash flow

Riadenie cash flow vám umožní zlepšiť prevádzkovú efektivitu, lepšie riadiť náklady a zmierniť prevádzkové a finančné riziká. Vyžaduje to tiež vašu pravidelnú kontrolu základných údajov, predovšetkým o:

 • platobnej schopnosti zákazníkov
 • platobnej histórii zákazníkov
 • neuhradených faktúrach
 • krátkodobých požiadavkách na hotovosť
 • krátkodobých prebytkoch
 • aktuálnej výške dlhu
 • platobných podmienkach dodávateľov

Efektívna kontrola platieb

Účinná kontrola platieb vystavených faktúr môže znamenať rozdiel medzi úspechom a neúspechom. Je to dôležitý aspekt úspešného podnikania, pretože bez včasného príjmu peňazí môže byť ovplyvnený váš cash flow. Hneď ako sa rozhodnete podnikať, mali by ste sa uistiť, že máte zavedené účinné opatrenia na kontrolu týchto príjmov.

Existuje niekoľko jednoduchých úkonov, ktoré môžete urobiť, aby ste sa uistili, že vaša kontrola úhrad vystavených faktúr je efektívna:

 • Vyžívajte systém správy a kontroly stavu vašich pohľadávok, aby ste sa vyhli neskorším nemilým prekvapeniam.
 • Faktúry vystavujte svojim zákazníkom včas a uistite sa, že ich posielate správnej osobe
 • Na faktúrach jasne uveďte platobné podmienky
 • Požadujte zálohu, ak je to možné
 • Vymáhajte platby e-mailom, listom a osobne
 • Ak ani po 30 dňoch po splatnosti nemáte zaplatené, pozastavte všetku ďalšiu prácu pre zákazníka, kým nedostanete platbu
 • Minimálne každý mesiac kontrolujte stav dlžných čiastok
 • Vykonávajte u zákazníkov kontrolu bonity a určite si úverové limity

Zrýchlenie cash flow

Môžete takisto spolupracovať s odborníkmi na riadenie cash flow, ktorí vám poskytnú prístup k flexibilnému zdroju financovania zodpovedajúcemu vašim obchodným požiadavkám:

 • Regresný faktoring: získate kombinované financovanie a službu kontroly platieb
 • Bezregresný faktoring: získate financovanie, službu kontroly platieb a poistenie proti platobnej neschopnosti vašich zákazníkov
 • Skrytý faktoring: získate dôverne vedenú službu financovania a kontroly platieb