Platobná morálka slovenských firiem sa zlepšuje

Aktualizované: 10 júna 2022

Vydrží trend i v ďalších mesiacoch?

Napriek vysokej inflácii a všadeprítomným ekonomickým neistotám vidíme v tomto roku badateľné zlepšenie domácej platobnej morálky. Zo štatistíkBibby Factoring Slovakia vyplýva, že dochvíľnosť úhrad medzi podnikmi sa medziročne zlepšila dokonca o 42 %. Stále však pretrváva nelichotivý štandard, že faktúry sú na Slovensku uhrádzané spravidla mierne po splatnosti.

Platobná morálka tuzemských firiem má v poslednom čase rastúcu tendenciu. Zatiaľ čo v období najväčšej covidovej neistoty sa faktúry v priemere uhrádzali i viac než 12 dní po splatnosti, od tej doby je viditeľný značný pokles priemernej dĺžky delikvencií. Z dát nami spravovaného portfólia faktoringových pohľadávok vyplýva, že vlani bola priemerná posplatnosť 6,5 dňa, v tomto roku to bolo typicky 3,8 dňa. Sme tak svedkami medziročného zlepšenia o viac než 40 %.

Zaujímavý výkyv môžeme pozorovať v priebehu tohtoročného februára, ktorý je zrejme spôsobený neistotou súvisiacou s konfliktom na Ukrajine. Firmy mali krátkodobo tendenciu oneskorovať odchádzajúce platby, situácia sa však čoskoro normalizovala. V nasledujúcich mesiacoch totiž typická posplatnosť dosahovala stabilne nízke hodnoty.

Posplatnosť 2021vs2022

Zaujímavý pohľad potom prináša štatistika v rámci segmentu autodopravy, z ktorého sa regrutuje väčšie množstvo klientov Bibby využívajúcich faktoringové služby. Na dátach je badateľné mierne medziročné zhoršenie platobnej morálky odberateľov, keďže sa typická posplatnosť priblížila k piatim dňom. To môže znamenať určitý pokles ekonomickej kondície firiem využívajúcich služby prepravcov. Svoju rolu nesporne zohráva i rast cien dopravy, najmä z dôvodu zdraženia pohonných hmôt.

Posplatnosť autodoprava

V priebehu jesene by nás neprekvapilo, ak by došlo k určitému poklesu platobnej morálky slovenských firiem. Kombinácia nárastu cien energií a ďalších vstupov, požiadaviek na zvyšovanie miezd a chladnúci spotrebiteľský dopyt môže vyústiť do problémov s cash flow niektorých podnikov. K tomu sa teraz pridávajú i rastúce úrokové sadzby v EUR, ktoré nielen predražujú úvery, ale zároveň motivujú firmy uhrádzať svoje záväzky neskôr. Hodnota peňazí v čase tak začína rásť, pričom tento trend bude vzhľadom k očakávaným krokom Európskej centrálnej banky v dohľadnej dobe pokračovať.

Z týchto dôvodov môže byť pre celý rad firiem faktoring vhodným nástrojom na posilnenie hotovostnej pozície. S jeho využitím môžu podniky získať nielen potrebné prostriedky, ale i podporu v oblasti správy a inkasa pohľadávok. Zákazníci Bibby sa totiž vďaka veľmi dobrej práci našich zamestnancov tešia nadpriemernej platobnej morálke odberateľov. Zároveň stojí za úvahu využitie bezregresnej varianty faktoringu, ktorá obsahuje poistenie proti platobnej neschopnosti protistrany.

O spoločnosti Bibby Factoring Slovakia, a.s.

Bibby Factoring Slovakia sa radí medzi najväčších nezávislých poskytovateľov faktoringových služieb na Slovensku. Vďaka tomu disponuje bohatou dátovou základňou, ktorá je reprezentatívna nielen pre klientsku bázu, ale vykresľuje i situáciu v celej ekonomike. Napriek tomu sú výsledky ovplyvnené častou urgenciou odberateľov v omeškaní a obecne sofistikovaným procesom inkasa pohľadávok. Preto je v hodnotách posplatnosti klientov Bibby pravdepodobné určité skreslenie na rozdiel od firiem, ktoré faktoring nevyužívajú.